Over ons

De stichting Stimuleringsfonds Fan van Zeeland is de begunstigde partij van VVV Zeeland.
De stichting is in het leven geroepen om uitvoering te geven aan de statuten van de VVV.  Na opheffing van VVV Zeeland is er een saldo vrijgekomen, dat moet worden besteed in lijn met de statuten. Het Stimuleringsfonds Fan van Zeeland is dan ook bedoeld om organisaties die activiteiten ontplooien in het belang van de (toeristische)  promotie van Zeeland financieel te steunen. Daarom worden uit het Fons éénmalige bijdragen verleend aan activiteiten die voldoen aan de criteria en voorwaarden van de Stichting. Het Fonds wordt niet verder gevoed. De bijdragen worden verleend tot de middelen van het Fonds zijn uitgeput.

Contact ons

Statuten

Statuten:

Artikel 1 Naam en zetel

  1. De naam van de stichting is: STICHTING STIMULERINGSFONDS FAN VAN ZEELAND.
  2. De stichting is gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Artikel 2 Doel

  1. De stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten en/of initiatieven in de toeristische en recreatieve sector, alsmede het optreden als beheerder van het vermogen van de voor dit doel beoogde fondsen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 Beloningsbeleid

  1. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook ontvangen zij geen onkostenvergoedingen.

 

Bestuur:

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer Luit Ezinga, voorzitter
luit@schuddebeurs.nl

Mevrouw Patricia de Milliano-van den Hemel, lid
pdmiliano@kpnplanet.nl

De heer Rien Oostdijk, penningmeester
rien.oostdijk@xs4all.nl

De heer Jacques Suurmond, secretaris
j.suurmond@zeelandnet.nl