Criteria voor uitkeringen uit het stimuleringsfonds

Statutair:

De stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten en/of initiatieven in de toeristische en recreatieve sector in Zeeland.

 

Algemeen:

De projecten hebben een innovatief karakter en kunnen niet bestaan uit het in stand houden van bestaande initiatieven/objecten.

De projecten hebben een bovenlokaal  of provinciaal karakter en dragen bij aan de toeristische promotie.

Projecten hebben een maximale doorlooptijd van 12 maanden.

Bijdragen worden enkel verleend als cofinanciering met andere financiers.

Bijdragen hebben uitsluitend een éénmalig karakter. Structurele bijdragen worden niet verleend.

Voorwaarden bijdragen

Bijdragen worden alleen verleend aan organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten.

De bijdrage geldt als éénmalige stimulans voor het realiseren van projecten. Bedragen tot € 5.000,00 worden ineens uitgekeerd. Op de toegekende bijdragen van € 5.000,00 of meer kunnen voorschotten worden verleend tot maximaal 90% van het totaalbedrag.

Na de realisatie van het project wordt financiële verantwoording afgelegd. Daarna wordt de totale bijdrage uitbetaald.

Gevraagde bijdragen die niet voldoende of niet volledig zijn onderbouwd worden niet toegekend.

Het project dient binnen een jaar na toekenning te zijn afgerond. Binnen twee maanden na voltooiing van het project wordt een financiële verantwoording afgelegd aan het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Fan van Zeeland.

Het bestuur kan bepalen dat bij bijdragen van meer dan € 50.000,00 tussentijdse voortgangsrapportages worden overgelegd.

Na ontvangst van de financiële verantwoording beslist het bestuur over de definitieve afrekening van de bijdrage.